อินโนบิก นูทริชั่น เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 สูตรใหม่ เพื่อสุขภาพคนไทย

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ปตท. มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science)” ให้เป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศน์ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต (Powering Life with Future Energy and Beyond)” โดยมุ่งเน้นดำเนินการลงทุนในธุรกิจยา ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ     ซึ่งในเวลาต่อมา อินโนบิก (เอเซีย) ได้จัดตั้ง บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด เพื่อพัฒนา “โภชนาการทางการแพทย์ (Medical Nutrition)” หรือ อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ หรือ โภชนเภสัช (Nutraceutical) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ ที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญของไทย ตามแต่ละกลุ่ม ตามอายุ เพศ หรือความต้องการด้านโภชนาการ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวโน้มจำนวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น และกระแสการรักสุขภาพ อีกทั้ง ยังเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศ […]