นโยบายความเป็นส่วนตัว

หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยบริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด

เรียน ลูกค้าของบริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด

บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่นใด (“ประมวลผล”) ได้แก่ [ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต และประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน การจัดการเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกของท่าน การดำเนินการทางด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค (“นโยบายฯ”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้ทำการประมวลผล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานโดยชอบด้วยกฎหมายที่บริษัทฯ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมีภายใต้พระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจนโยบายฯ โดยละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

โปรดทราบว่า ท่านมีสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติฯ ในการถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอินโนบิกในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาศัยฐานความยินยอม ทั้งนี้ การดำเนินการตามคำขอถอนความยินยอมของท่านนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขภายใต้พระราชบัญญัติฯ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลกระทบที่อาจได้รับจากการถอนความยินยอม และระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น หากท่านประสงค์ที่จะขอถอนความยินยอม กรุณาติดต่อบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-6289 หรืออีเมล์ contact@innobicasia.com

ทั้งนี้การขอถอนความยินยอม จะไม่มีผลต่อการรับการบริการจากทางบริษัทฯ และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี นับจากวันที่ผู้ใช้บริการทำการกรอกข้อมูล